Privacy

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Nikkibo b.v. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “Nikkibo”).

Met dit Privacycharter willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor Nikkibo verantwoordelijk is.

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zoals een naam, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijk persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen, gebruiken of bewaren ervan.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kan gaan om:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam en geboortedatum.
 • Contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gegevens gelinkt aan uw Checkup aanvraag.
 • Gegevens die verband houden met onze tevredenheidsenquêtes.
 • Gegevens in verband met uw surfgedrag op de websites zoals het raadplegen van gegevens, simulaties, aanvragen, het invullen van formulieren.
 • Gegevens verkregen via cookies:

 4. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

 We verzamelen uw gegevens onder meer wanneer:

 • U een Checkup, vergelijking of informatie wenst.
 • U contact via email met ons opneemt.
 • U gebruikmaakt van één van onze producten of diensten.
 • U de website bezoekt.
 • U gegevens meedeelt op de website.

 5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

 We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het maken van een afspraak met een tussenpersoon inzake Checkup of informatie.
 • De voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen.
 • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken.
 • Het vooraf invullen van reeds gekende gegevens van bestaande klanten bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten.
 • Direct marketing: om u gepersonaliseerde aanverwante producten en diensten aan te bieden en te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn.
 • Uw klantgegevens automatisch te kunnen verwerken om algemene of specifieke klantenprofielen te bepalen, uw behoeften beter in te schatten en ons aanbod daarop af te stemmen;

Nikkibo verwerkt voor direct marketing doeleinden geen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

De regelgeving met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op natuurlijke personen, niet op rechtspersonen.

 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming gaf. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

7. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?

7.1 Verwerkers binnen Nikkibo

Nikkibo omvat de website AutoverzekeringvoorJongeren.be. Zij hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor operationele en servicedoeleinden binnen de uitvoering van hun taak.

7.2 Andere verwerkers

Bijvoorbeeld:

 • IT-dienstverleners;
 • Marketing- en communicatiebureaus;
 • Gespecialiseerde callcenters voor het maken van afspraken;
 • Samenwerkende tussenpersonen met wie u een afspraak wenst

Deze verwerkers kunnen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Indien we in dat verband een beroep doen op een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we dit enkel doen indien minstens hetzelfde beschermingsniveau kan worden geboden als in België.

8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1 Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die verwerkt worden door Nikkibo en bijkomende informatie te verkrijgen betreffende deze verwerking.

8.2 Recht op rectificatie

Indien bepaalde gegevens volgens u incorrect, onvolledig of niet toepasbaar zijn kan u ons vragen deze recht te zetten of aan te vullen door:

 • Contact op te nemen met Nikkibo via email;
 • Een brief te versturen naar Nikkibo B.V., Dorstseweg 1, 4854 NA Bavel;

8.3 Recht op gegevenswissing

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen.

8.4 Recht op de beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

8.5 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

8.6 Recht op verzet voor direct marketing

U kan op elk moment aangeven dat u niet wenst dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

8.7 Recht in geval van volledig automatisch verwerken van uw persoonsgegevens waaronder profilering

Bepaalde gegevensverwerkingen en processen bij Nikkibo verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica hiervan wordt duidelijk meegegeven wanneer dit zo gebeurt.  Zo kunnen wij nog sneller antwoorden op bepaalde verzoeken.

U kan vragen om de tussenkomst van één van onze medewerkers, uw standpunt meedelen en de beslissing betwisten indien u het niet eens zou zijn met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces.

8.8 Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met ons op het volgende adres: Dorstseweg 1, 4854 NA Bavel of per email info@autoverzekeringvoorjongeren.be

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te Brussel; of telefonisch op het nummer +32 22744800 of per e-mail naar commission@privacycommission.be.

9. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit hangt af van het soort persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. U kunt zich altijd uitschrijven voor verdere informatievoorziening. Hiervoor gebruikt u het emailadres.

11. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen informeren over wijzigingen aan het Privacycharter.

U vindt de meest recente versie van het Privacycharter terug op https://www.autoverzekeringvoorjongeren.be/privacy-policy/

Deze verklaring is het laatst aangepast op 26 september 2022